IK POLİTİKASI

 
 
A | a
title

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKA ve UYGULAMALARIMIZ

 

Gemlik Gübre, İnsan Kaynakları Politikası’ nı sosyal sorumluluk ilke ve hedefleri üzerine kurmuştur. İnsan kaynakları politika ve prosedürleri, şirket vizyon, misyon, ilke ve değerlerini desteklemektedir. Gemlik Gübre ’nin sosyal sorumluluk politikaları, kurumsal risk ve yönetim politikaları ile paralel ilke ve anlayışı içermektedir.

Gemlik Gübre ’nin İnsan Kaynakları Politikası' nda etkin, kapsayıcı, ayrımcı olmayan, erişilebilir, destekleyici ve insan haklarına saygılı temeller tanımlamıştır.İnsan Kaynakları Politikamızın temelini oluşturan ilke ve esaslar şunlardır:

ü Çalışanlar arasında fırsat eşitliği korunur ve desteklenir,

ü Ayrımcılık yapmama ilkesini benimsenmiştir ve her koşulda uygulanır, Çalışanlar arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri ayrımcılıklar kabul edilemez ve yapılamaz,

ü Çalışma alanlarındaki farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlayacak çalışma ortamı yaratılır,

ü "Doğru İşe Doğru Kişi" ilkesi benimsenmiştir ve uygulanır,

ü Sosyal uygunluk temelini geliştirmek için çalışanlara, özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirmeler yapılır,

ü Güvenliği çalışanlar ve çalışma koşulları için kilit unsur olarak görür. Bu doğrultuda, güvenlik ve sağlıklı çalışma koşulları için gerekli önlemleri alır.

ü Şirkette verimlilik ve güvenliği geliştirmek için çalışan dostu ve güvenli teknolojik sistemleri sağlar,

ü Değişen koşullara ve gereksinimlere uyum sağlamak için insan kaynakları sistem ve prosedürlerini güncel tutar,

ü Şirkete ve ortak hedeflere bireysel katkıları teşvik eder,

ü Çalışanların potansiyellerini fark eder,

ü Çalışanların her durumda kendilerini ifade etmeleri için açık, güvenli ve erişilebilir bir iletişim ve katılım ortamı sağlar,

ü Yaratıcı ve etkin katılımı artırmak için bireysel çalışmaları ve ekip çalışmalarını destekler ve ödüllendirir,

ü Şirket Birimlerinin ve çalışanlarının verimli eğitim ve beceri geliştirme programlarına katılmalarını destekler.

ü Önce şeffaflık ilkesi ışığında, tüm iş etkinlikleri ve iş ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlükle çalışmak, yolsuzluk, rüşvet, şantaj ve suiistimalin her türlüsünden uzak durmak birinci önceliktir.


    Gemlik Gübre'de yürütülen projelerde, cinsiyet eşitliği gözetilerek kadınların istihdam olanaklarından faydalanması sağlanacaktır. Projelerin ortaya çıkaracağı bir istihdam olanağı, çevre yerleşim alanlarındaki, paydaş gruplardaki veya ilgili meslek grubundaki kadınlara eşit fırsat sağlayacak şekilde uygulanacaktır. İşe alım sürecinde iş tanımı net olarak yapılacak ve kişisel özelliklere dayalı kriterler bulunmayacaktır. İşe alım süreçleri şeffaf ve açıklanabilir olarak yürütülecektir.

   Projelerin yaratacağı istihdam olanaklarından özellikle yakın yerleşim yerlerinde yaşayan hane reisi olan kadınlar, engelliler,yoksul bireyler, genç işsizlere muhtarlar vasıtasıyla duyuru ve bilgilendirme yapılacak, tüm grupların ve bireylerin başvuru koşullarından ve olanaklardan haberdar olması sağlanacaktır. İşe alımda, eşit olanaklar sunulacak ve süreç şeffaf yürütülecektir.         


Evrensel Etik Değerlere Bağlılık

Bütün uygulamalarımızda yasalara, insan haklarına ve iş ahlakı kurallarına uyum, dürüst ve insan odaklı yönetimimizin taviz verilmez değerlerindendir. Gemlik Gübre’ de ırk, din, dil, mezhep, cinsiyet, yaş, medeni durum, cinsel yönelim ayrımı yapılamaz, çocuk işçi çalıştırılamaz ve zorla çalışma yaptırılamaz.